Politika ochrany súkromia

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZA ÚČELOM EVIDENCIE A VYBAVENIA OBJEDNÁVOK

Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Prosím, prečítajte si dôležité informácie v priloženom dokumente:

Spracúvanie osobných údajov


 

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV A PRÁVNE INFORMÁCIE

Táto stránka obsahuje právne informácie o internetovej prezentácii spoločnosti voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o., divízie BÖHLER (https://www.bohler.sk/).

V prvom rade by sme vám chceli poďakovať za váš záujem o našu spoločnosť a jej produkty. Informácie sprístupnené na tejto webovej stránke boli zostavené s maximálnou starostlivosťou a sú pravidelne aktualizované a dopĺňané s ohľadom na ich komplexnosť a správnosť. Ospravedlňujeme sa za prípadné neúmyselné a náhodné chyby, ktoré môžu aj napriek nášmu úsiliu vzniknúť a prosíme, aby ste nám ich prepáčili.

Spoločnosť voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o. nepreberá zodpovednosť resp. záruky za presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií na tejto stránke resp. za dôsledky vyplývajúce z ich použitia. Toto ustanovenie sa vzťahuje predovšetkým na webové stránky, ktoré sú uvedené ako hyperlinky. V tomto prípade ide o stránky, na obsah ktorých nemáme žiadny dosah a z tohto dôvodu nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Spoločnosť voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o. nepreveruje presnosť a pravdivosť informácií na týchto stránkach, a preto nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené ich použitím resp. nedostatočným zabezpečením údajov na týchto stránkach.

Vyhradzujeme si právo meniť alebo dopĺňať zverejnené údaje alebo informácie bez predchádzajúceho oznámenia. Pokiaľ tieto webové stránky obsahujú vyhlásenia vzťahujúce sa na budúce obdobia, takéto vyhlásenia sú založené na stanoviskách a názoroch nášho manažmentu, v dôsledku čoho sa na ne vzťahuje istá miera rizika a neistoty. Naša spoločnosť nie je povinná aktualizovať stanoviská, ktoré sa vzťahujú na budúce obdobia. Spoločnosť výslovne vyhlasuje, že za takéto vyhlásenia nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Obsah a dizajn stránky voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o., divízie BÖHLER vrátane obrazových materiálov sú chránené autorskými právami a príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany duševného vlastníctva, a to bez ohľadu na ich označenie (napr. označenie symbolmi ©, ®, or ™).

Vytváranie kópií dokumentov je povolené výlučne pre osobné použitie a pre informatívne účely. Každý iný prípad kopírovania, šírenia, reprodukovania, prenosu resp. iného použitia, a to vrátane použitia textu, časti textu, obrazového materiálu alebo softvéru, ktorý je možné získať priamo alebo nepriamo z domovskej stránky, je možný výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

S cieľom komplexne napĺňať vaše informačné potreby vás môžeme požiadať o poskytnutie osobných údajov. Poskytnutie osobných informácií je v plnej miere dobrovoľné. Každý používateľ našej domovskej stránky dáva súhlas s poskytnutím neobmedzených práv pre voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o. v súvislosti s príslušnými poskytnutými údajmi.

Skupina voestalpine ako globálna spoločnosť prevádzkuje množstvo webových stránok na celom svete. Všetky informácie, ktoré nám v ktorejkoľvek krajine poskytnete prostredníctvom našich stránok, môžu byť elektronicky prenesené na stránky v iných krajinách. Tieto informácie môžu byť následne použité, uchovávané alebo spracované mimo krajiny, v ktorej boli poskytnuté. Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s príslušnými ustanoveniami upravujúcimi oblasť ochrany osobných údajov v danej krajine.

Na Slovensku problematiku osobných údajov upravuje príslušný zákon o ochrane osobných údajov a naša spoločnosť ich využíva výlučne v rozsahu potrebnom pre účely zákazníckej starostlivosti a servisu resp. pre správu kmeňových zákazníckych dát.

Doplnkové informácie

Pre zjednodušenie textu sú formulácie týkajúce sa osôb bez určenia pohlavia. Pokiaľ je takáto formulácia v mužskom rode, automaticky sa vzťahuje aj na zamestnankyne našej spoločnosti.

S cieľom zlepšiť výkonnosť naša stránka pracuje s nástrojom Google Analytics od spoločnosti Google Inc. Na vašom počítači sa ukladajú súbory “cookie”, aby informácie o vašom využívaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) bolo možné následne analyzovať prostredníctvom programu Google Analytics. Vaše údaje sú analyzované anonymne. Google tieto informácie využíva na zlepšovanie svojich produktov a služieb. V nastavení vášho internetového prehliadača môžete ukladanie súborov cookie na svoj harddisk zakázať. V tomto prípade je možné, že sa vám webová stránke nebude zobrazovať v plnom rozsahu.

 

voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o.

Čsl. armády 5622/5

036 01 Martin

Tel.: +421 43 421 20 21

Fax:+421 43 421 20 87

E-mail: bohler@bohler.sk

Sídlo: Martin,

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Žilina, vložka č. 10719/L

IČ DPH: SK2020118936

POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S POUŽÍVANÍM COOKIES. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Please use a browser that is not outdated.

You are using an outdated web browser.

Errors may occur when using the website.